top of page

Papers Chosen as Journal Cover or Frontispiece Articles:
 
105-Cover-small.jpg
Angew-Shen Junjian-Cover-cut-middle.jpg
112-modified-2.jpg
119-Cover.jpg
Angew Chem Int Ed - 2023 - Xu-cut2.jpg


Publication List

[131] Juno Kim,† Hao Ting Teo,† Yongseok Hong, Hyojung Cha, Woojae Kim, Chunyan Chi,* and Dongho Kim,* Elucidating Singlet-Fission-Born Multiexciton Dynamics via Molecu-lar Engineering: A Dilution Principle Extended to Quintet Triplet Pair, J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, accepted.

131-Graphic Abstract.jpg

[130] Chuanbin An, Weijia Dong, Rengjian Yu, Chenhui Xu, Dandan Pei, Xiumei Wang, Huipeng Chen*, Chunyan Chi*, Yang Han*, Yanhou Geng, High-Performance n‑Type Stretchable Semiconductor Blends for Organic Thin-Film Transistors and Artificial Synapses, Chem. Mater. 2024, 36, 450-460.

images_large_cm3c02417_0006.jpeg

[129]  Qing Jiang, Haipeng Wei, Xudong Hou, and Chunyan Chi* Circumpentacene with Open-Shell Singlet Diradical Character,  Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62,  e202306938. (Hot Paper) (Highlighted in SYNFACTS 2023, 19, 0985)

Resonance structures of circumpentacene

 

[128] Juno Kim,⊥ Hao Ting Teo,⊥ Yongseok Hong,# Yuan Cheng Liau,# Daniel Yim, Yi Han, Juwon Oh, Hyungjun Kim,* Chunyan Chi,* and Dongho Kim* Leveraging Charge-Transfer Interactions in Through-Space-Coupled Pentacene Dendritic Oligomer for Singlet Exciton Fission, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 19812-19823.

127.gif

[127] Tingting Xu, Xudong Hou, Yi Han, Haipeng Wei, Zhengtao Li and Chunyan Chi* Fused Indacene Dimers,  Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62,  e202304937.  

Fused indacene dimers
Angew Chem Int Ed - 2023 - Xu-cut2.jpg

[126]  Guanghua Liu, Lei Gao, Yi Han, Yao Xiao, Bochao Du, Jianye Gong, Jinlian Hu, Fujin Zhang, He Meng, Xiang Li, Xueliang Shi, Zhe Sun, Jianguo Wang, Gaole Dai*, Chunyan Chi*, Qing Wang*,  "Symmetry‐Broken Intermolecular Charge Separation of Cationic Radicals"  Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62,  e202301348.

120d.jpg

[125] Chuanbin An, Weijia Dong, Dandan Pei, Xinsu Qin, Zhongli Wang, Bin Zhao, Laju Bu, Huipeng Chen, Yang Han,* Chunyan Chi,* Yanhou Geng* Elastic Semiconductor Blends with High Strain Cycling Durability Using An Oligothiophene-Based Multiblock Polyurethane Matrix, Macromolecules, 2023, accepted. 

125.jpg

[124] Yi Han, Jun Zhu, Shaoqiang Dong,* Yijie Eng, Tao Tao, Tullimilli Y. Gopalakrishna, and Chunyan Chi*  Bisazapentalene Dication: Global Aromaticity and Open-Shell Singlet Ground State, Org. Lett., 2023, 25, 3380-3385.

123-Han YI-OL.jpg

[123] Tingting Xu, Jun Zhu, Yi Han and Chunyan Chi*,  Carbon-centered Radical Based Dynamic Covalent Chemistry for Stimuli-responsive Chromic Materials,  J. Mater. Chem. C, 2023, 11, 7957. (Invited Review in 10th Anniversary Themed Issue

122-d.jpg

[122] Qing Jiang, Yi Han, Ya Zou and Chunyan Chi*, Quinodimethane Embedded Expanded Helicenes and Their Open-Shell Diradical Dications/Dianions, J. Mater. Chem. C, 2023, 11, accepted.

122-new.jpg

[121]  Renzhen Fan, Tian Du, Yiyang Xu, Cheng Wang, Tingting Xu, Yi Han, Chunyan Chi,* Yunfeng Deng,* Yanhou Geng,  Convergent Synthesis of the Precursors to Thiophene-Based Quinoids, Org. Lett., 2023, 25, 2565-2570.

121-d.jpg

[120] Bo Shao, Yu He, Tianzuo Wang, Dongsheng Yan, Yaofeng Yuan,* Tian Du, Chunyan Chi,*Yunfeng Deng,* and Yanhou Geng, Synthesis and Characterization of Conjugated PolymersBased on Thieno[3,4-b]Thiophene Quinoidal Unit, Macromol. Chem. Phys2023, 2300220

124.jpg

[119] Albert Ong, Tao Tao, Qing Jiang*, Yi Han, Yaping Ou, Kuo-Wei Huang, Chunyan Chi*  "Azulene-Fused Acenes"  Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61,  e202209286. (Hot Paper)   (Highlighted in SYNFACTS 2022, 18, 1194Highlighted by ChemistryViews https://www.chemistryviews.org/azulene-fused-acene-molecules/

119-TOC.tif
119-Cover.jpg

[118]  Weixiang Kueh, Xueliang Shi, Teng Wei Phua, Huilin Kueh, Yuan Cheng Liau and Chunyan Chi* "π-extended S-Heterocyclic Naphthoquinodimethane with Dual Diradical and Dipolar Character", Org. Lett., 2022, 24, 5935-5940.

118-Kueh Weixiang.jpg

[117] Liu Yuan,§ Jun Zhu,§ Shaofei Wu, a Chunyan Chi* "Enhanced Emission by Stacking of Crown Ether Side Chains in A 2D Covalent Organic Framework" Chem Communication, 2022, 58, 1302-1305. (§ equal contribution)  (Inside Front Cover)

112-modified-2.jpg
117-a.jpg

[116] Shaoqiang Dong, Chunyan Chi*, “Fused Heteropolycyclic Compounds-Based Diradicaloids”, Diradicaloids, Jenny Stanford Publishing, 2022, p309-351 (Invited Book Chapter)

116-book.jpg

Preprints

Shaotang Song†, Pei Wen Ng†, Shayan Edalatmanesh†, Andrés Pinar Solé, Xinnan Peng, Jindřich Kolorenč, Zdenka Sosnová, Oleksander Stetsovych, Jie Su, Jing Li, Hongli Sun, Alexander Liebig, Chenliang Su, Jishan Wu, Franz J. Giessibl, Pavel Jelinek*, Chunyan Chi*, Jiong Lu* "Designer magnetic topological graphene nanoribbons" https://arxiv.org/abs/2204.12880

GNR-priprint.png

[115]  Tingting Xu, Yi Han, Zhongjin Shen, Xudong Hou, Qing Jiang, Wangdong Zeng, Pei Wen Ng and Chunyan Chi* "Antiaromatic Dicyclopenta[b,g]/[a,f]naphthalene Isomers Showing Open-shell Singlet Ground State with Tunable Diradical Character"  J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 20562-20568.

115-Xu Tingting.tif

[114] Xinnan Peng, Harshitra Mahalingam, Shaoqiang Dong, Pingo Mutombo, Jie Su, Mykola Telychko, Shaotang Song, Pin Lyu, Pei Wen Ng, Jishan Wu, Pavel Jelínek*, Chunyan Chi*, Aleksandr Rodin* Jiong Lu* " Visualizing designer quantum states in stable macrocycle quantum corrals"  Nature Communications, 2021 12:5895.

114-Dong Shaoqiang.jpg

[113] Jun-Jian Shen, Yi Han, Shaoqiang Dong, Hoa Phan, Tun Seng Herng, Tingting Xu, Jun Ding, and Chunyan Chi* "A Stable [4,3]Peri-acene Diradicaloid: Synthesis, Structure and Electronic Properties"  Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 4464-4469. (Very Important Paper)

113-Shen Junjian.tif
Angew-Shen Junjian-Cover-cut-middle.jpg

[112] Yi Han, Shaoqiang Dong, Jiawei Shao, Wei Fan, and Chunyan Chi* "Synthesis of a Sidewall Fragment of a (12,0) Carbon Nanotube"  Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2658-2662.

Highlighted by Nat. Chem. 2021, 13, 209 (https://www.nature.com/articles/s41557-021-00642-0)

Highlighted by  media platforms: 

NewsBreak:https://www.newsbreak.com/news/2212735243026/researchers-create-long-soughtzigzag-edged-carbon-nanobelts 

Phys.org: https://phys.org/news/2021-04-long-sought-zigzag-edgedcarbon-nanobelts.html 

[111]  Laiyun Zhou, Boming Wu, Yuanyuan Chen, Jianye Gong, Jianguo Wang, Gaole Dai,* Chunyan Chi,* Qing Wang* "Synthesis and Properties of Aza-Ovalene with Six Zigzag Edges" Org. Lett. 2021, 23, 8640-8644. 

118-Wang Qing.jpeg

[110]  Fernando Lopez-Garcia, Shaoqiang Dong,* Yi Han, Johnathan Joo Cheng Lee, Pei Wen Ng, Chunyan Chi* "Cyclobis[2,5-(thiophenedimethane)-4,4′-(triphenylamine)] versus Its S,S‑Dioxidized Macrocycle: Global Antiaromaticity and Intramolecular Dynamics" Org. Lett. 2021, 23, 6382-6386.

110-Fernando.jpeg

[109] Johnathan Joo Cheng Lee, Shaoqiang Dong,* Albert Ong, Yi Han, Jishan Wu, and Chunyan Chi* "A Tetraindeno-Fused Bis(anthraoxa)quinodimethane with Nine Consecutively Fused Six-Membered Rings"  Org. Lett. 2021, 23, 3027-3031.

109.jpeg

[108]  Johnathan J. C. Lee, Chunyan Chi,* and Jishan Wu*  "Synthesis of a Highly Fluorescent Bis(1,4-oxaborine) pentacene"  ChemPlusChem 2021, 86, 836-839.

108-Johnathan.jpg

[107] Yi Han, shaoqiang Dong, Yuan Cheng Liau, Chunyan Chi* " Synthesis of a tetraepoxy nanobelt and its reductive aromatization attempts" Org. Mater. 2020, 2, 330-335.

107-TOC (2).jpg

[106] Juno Kim,+ Hao Ting Teo,+ Yongseok Hong, Juwon Oh, Hyungjun Kim,* Chunyan Chi,* Dongho Kim* “Multiexcitonic Triplet Pair Generation in Oligoacene Dendrimers as Amorphous Solid-state Miniatures” Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 20956-20964. (+equal contribution) (Very Important Paper)

106.jpg
105-Cover-small.jpg

[105]  Qing Jiang, Yi Han, Ya Zou, Hoa Phan, Liu Yuan, Tun Seng Herng, Jun Ding, Chunyan Chi* "S-shaped para-Quinodimethane Embedded Double [6]Helicene and Its Charged Species Showing Open-shell Diradical Character", Chem. Eur. J. 2020, 26, 15613-15622.

105-S-shape-b.jpg

[104] Yi Han, Zibo Xue, Guangwu Li, Yanwei Gu, Yong Ni, Shaoqiang Dong, Chunyan Chi* “Formation of Azulene-Embedded Nanographene: Naphthalene to Azulene Rearrangement During the Scholl Reaction”,  Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9026-9031.

104 Han Yi.jpg

[103] Ya-Ping Ou, Jing Zhang, Yuxuan Hu, Jun Yin, Chunyan Chi, Sheng Hua Liu*  "Oxidized divinyl oligoacene-bridged diruthenium complexes: bridged localized radical characters and reduced aromaticity in bridge cores",  Dalton Trans., 2020, 49, 16877-16886.

103-Ou Yaping-1.jpg

[102] Shaoqiang Dong, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Yi Han, Chunyan Chi* "Cyclobis(7,8-(para-quinodimethane)-4,4'-triphenylamine) and Its Cationic Species Showing Annulene-like Global (Anti)Aromaticity" Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 11742-11746.

102.jpg

[101] Yang Chen, Huilin Kueh, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Shaoqiang Dong, Yi Han and Chunyan Chi* "Sulfur-Containing, Quinodimethane Embedded Acene Analogue with Nine Consecutively Fused Six-Membered Rings" Org. Lett. 2019, 21, 3127-3130. (Highlighted in SYNFACTS 2019, 15, 0747)

101-Chen Yang-2.jpg

[100] Shaoqiang Dong, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Yi Han, Hoa Phan, Tao Tao, Yong Ni, Gang Liu, Chunyan Chi* "Extended Bis(anthraoxa)quinodimethanes with Nine and Ten Consecutively Fused Six-membered Rings: Neutral Diradicaloids and Charged Diradical Dianions/Dications" J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 62-66.

100.png

[99] Shaoqiang Dong, Albert Ong and Chunyan Chi* "Photochemistry of Various Acene Based Molecules" Journal of Photochemistry and Photobiology, C: Photochemistry Reviews, 2019, 38, 27-46. (Invited Review)

[98]  Qing Jiang, Tao Tao, Hoa Phan, Yi Han, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Tun Seng Herng, Guangwu Li, Liu Yuan, Jun Ding, and Chunyan Chi*  "Diazuleno-s-indacene Diradicaloids: Syntheses, Properties, and Local (anti)Aromaticity Shift from Neutral to Dicationic State" Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 16737-16741.

98-Jiang Qing.png

[97] Liu Yuan, Yi Han, Tao Tao, Hoa Phan, and Chunyan Chi* "Formation of a Macrocycles-in-a-Macrocycle Superstructure with All-gauche Conformation by Reversible Radical Association" Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 9023-9027.

97.png

[96] Qing Wang, Gabriel Lim, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Yi Han and Chunyan Chi* "Anthracene-fused dibenzo[def,mno]chrysenes with a helical structure" Asian J Org. Chem. 2018, 7, 1864-1871.

96.jpg

[95] Qing Wang,+ Pan Hu,+ Takayuki Tanaka, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Tun Seng Herng, Hoa Phan, Wangdong Zeng, Jun Ding, Atsuhiro Osuka, Chunyan Chi,* Jay Siegel* and Jishan Wu* "Curved pi-conjugated corannulene dimer diradicaloids" Chem. Sci., 2018, 9, 5100-5105. (+equal contribution) (Highlighted in SYNFACTS 2018, 14, 0805)

95.png

[94] Arun Naibi Lakshminarayana, Albert Ong and Chunyan Chi * "Modification of acenes for n-channel OFET materials" J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 3551-3563. (Invited Review)

94.jpg

[93] Qing Wang, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Hoa Phan, Tun Seng Herng, Shaoqiang Dong, Jun Ding, Chunyan Chi* " Cyclopenta Ring Fused Bisanthene and Its Charged Species with Open-shell Singlet Diradical Character and Global Aromaticity/Anti-Aromaticity" Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 11415-11419. 

93-TOC.tif

[92] Xueliang Shi, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Qing Wang, and Chunyan Chi* " Non-classical S-Heteroacenes with o-Quinoidal Conjugation and Open-shell Diradical Character" Chem. Eur. J. 2017, 23, 8525-8531.

92-Sheng Xueliang.tif

[91] Xueliang Shi, Chunyan Chi* " Heterocyclic Quinodimethanes" Top. Curr. Chem. 2017, 375, 68 (DOI: 10.1007/s41061-017-0154-3). (Invited review)

[90] Shaoqiang Dong, Tun Seng Herng, Tullimilli Y. Gopalakrishna, Hoa Phan, Zheng Long Lim, Pan Hu, Richard D. Webster, Jun Ding, Chunyan Chi* "Extended Quinoidal Bis(benzothia)-quinodimethanes and Their Dications: From Singlet Diradicaloids to Isoelectronic Structures of Long Acenes" Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 9316-9320.(Hot Paper)

90-TOC.jpg

[89] Xuejin Yang,‡ Xueliang Shi,‡ Naoki Aratani, Th´eo P. Gonçalves, Kuo-Wei Huang, Hiroko Yamada, Chunyan Chi* and Qian Miao*, "Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]fluorene: an isomeric motif for pentacene containing linearly fused five-, six- and seven-membered rings", Chem. Sci. 2016, 7, 6176-6181. (‡ equal contribution) (Highlighted in SYNFACTS 2016, 12, 0916)

89.jpg

[88] Xueliang Shi, Chunyan Chi* "Different Strategies for Stabilization of Acenes and Acene Analogues" Chem. Rec. 2016, 16, 1690-1700. (Invited personal accounts)

88-TOC-new.jpg

[87]  Xueliang Shi, Estefanía Quintero, Sangsu Lee, Linzhi Jing, Tun Seng Herng, Bin Zheng, Kuo-Wei Huang, Juan T. López Navarrete, Jun Ding,* Dongho Kim,* Juan Casado,* Chunyan Chi* "Benzo-thia-fused [n]Thienoacene-quinodimethanes with Small to Moderate Diradical Characters: The Role of Pro-aromaticity versus Anti-aromaticity" Chem. Sci. 2016, 7, 3036-3046.

87.jpg

[86]  Gaole Dai, Jingjing Chang, Jie Luo, Shaoqiang Dong, Naoki Aratani, Bin Zheng, Kuo-Wei Huang, Hiroko Yamada, Chunyan Chi* "Z-Shaped Pentaleno- Acene Dimers with High Stability and Low Band Gap" Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2693-2696. (Highlighted in SYNFACTS 2016, 12, 0360)

86.tif

[85] Gaole Dai,* Jingjing Chang, Linzhi Jing, Chunyan Chi*, "Diacenopentalene dicarboximides as new n-type organic semiconductors for field effect transistors", J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 8758-8764.

86.jpg

[84] Guiying He, Jinjun Shao, Yang Li, Jiangpu Hu, Huaning Zhu, Xian Wang, Qianjin Guo, Chunyan Chi,* and Andong Xia,* "Photophysical Properties of Octupolar Triazatruxene-Based Chromophores", Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 6789-6798.

85.jpg

[83] Arun Naibi Lakshminarayana, Chunyan Chi* “N-Containing Polycyclic Heteroacenes”, Chapter 9 in the book “Polycyclic Arenes and Heteroarenes”, Willey-VCH, 2016.

[82]  Xueliang Shi, Weixiang Kueh, Bin Zheng, Kuo-Wei Huang, Chunyan Chi* "Dipolar Quinoidal Acene Analogues as Stable Isoelectronic Structures of Pentacene and Nonacene" Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 14412-14416. (Highlighted in SYNFACTS 2016, 12(1), 0034)

82-toc.tif

[81] Xueliang Shi, Sangsu Lee, Minjung Son, Bin Zheng, Jingjing Chang, Linzhi Jing, Kuo-Wei Huang, Dongho Kim*, Chunyan Chi* “Pro-aromatic bisphenaleno-thieno[3,2-b]thiophene versus anti-aromatic bisindenothieno[3,2-b]thiophene: different ground-state properties and applications in field-effect transistors” Chem. Commun. 2015, 51, 13178-13180.

81.jpg

[80] Arun Naibi Lakshminarayana, Jingjing Chang, Jie Luo, Bin Zheng, Kuo-Wei Huang and Chunyan Chi* "Bisindeno-annulated pentacenes with exceptionally high photo-stability and ordered molecular packing: simple synthesis by a regioselective Scholl reaction" Chem. Commun. 2015, 51, 3604-3607.

80.jpg

[79] Gaole Dai, Jingjing Chang, Wenhua Zhang, Shiqiang Bai, Kuo-Wei Huang, Jianwei Xu, and Chunyan Chi*, "Dianthraceno[a,e]pentalenes: Synthesis, Crystallographic Structures and Applications for Organic Field-Effect Transistors" Chem. Commun. 2015, 51, 503-506.

79.tif

[78] Gaole Dai, Jingjing Chang, Xueliang Shi, Wenhua Zhang, Bin Zheng, Kuo-Wei Huang, and Chunyan Chi* “Thienoacene-fused Pentalenes: Syntheses, Structures, Physical Properties and Applications for Organic Field Effect Transistors” Chem. Eur. J. 2015, 21, 2019-2028.

78-TOC.jpg

[77] Zebing Zeng, Xueliang Shi, Chunyan Chi, Juan T. Lo´pez Navarrete, Juan Casado*, Jishan Wu* “Pro-aromatic and anti-aromatic p-conjugated molecules: an irresistible wish to be diradicals” Chem. Sco. Rev. 2015, 44, 6578-6596.

77.gif

[76] S. Lukman, A. J. Musser, K. Chen, S. Athanasopoulos, C. K. Yong, Z. Zeng, Q. Ye , C. Chi , J. M. Hodgkiss, J. Wu,* R. H. Friend, N. C. Greenham,* "Tunable Singlet Exciton Fission and Triplet-Triplet Annihilation in an Orthogonal Pentacene Dimer" , Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 5452-5461

76.png

[75] Xueliang Shi, Paula M. Burrezo, Sangsu Lee, Wenhua Zhang, Bin Zheng, Gaole Dai, Jingjing Chang, Juan T. López Navarrete, Kuo-Wei Huang,* Dongho Kim,* Juan Casado,* and Chunyan Chi*, “Antiaromatic Bisindeno-[n]thienoacenes With Small Singlet Biradical Characters: Syntheses, Structures and Chain Length Dependent Physical Properties” Chem. Sci. 2014, 5, 4490-4503. (Highlighted in SYNFACTS 2014, 10, 1270)

75.tif

[74] Qun Ye, Jingjing Chang, Xueliang Shi, Gaole Dai, Wenhua Zhang, Kuo-Wei Huang,  Chunyan Chi*, "Stable 7,14-Disubstituted-5,12-Dithiapentacenes with Quinoidal Conjugation" Org. Lett. 2014, 16, 3966-3969.

74.jpg

[73] Qun Ye, Chunyan Chi*, “Recent Highlights and Perspectives on Acene Based Molecules and Materials”, Chem. Mater. 2014, 26, 4046-4056. (Invited Perspective)

73.jpg

[72] Jinjun Shao, Jingjing Chang, Gaole Dai, Chunyan Chi*, “Pyromellitic Diimide-Based Copolymers for Ambipolar Field-Effect Transistors: Synthesis, Characterization, and Device Applications”, J. Polym. Sci. Part A: Polym Chem., 2014, 52, 2454-2464.

72.jpg

[71] Jinjun Shao, Jingjing Chang, Chunyan Chi*, "Solution Processable n-Type Semiconductors Based on Unsymmetrical Naphthalene Imides: Synthesis, Characterization, and Applications in Field effect Transistors", Chem. Asian J., 2014, 9, 253-260.

71.jpg

[70] Qun Ye, Wei Teng Neo, Ching Mui Cho, Shuo Wang Yang, Tingting Lin, Hui Zhou, Hong Yan, Xuehong Lu, Chunyan Chi, and Jianwei Xu*, "Synthesis of Ultrahighly Electron-Deficient Pyrrolo[3,4‑d]pyridazine-5,7-dione by Inverse Electron Demand Diels−Alder Reaction and Its Application as Electrochromic Materials", Org. Lett., 2014, 16, 6386-6389.

70.gif

[69] Y. Li, K.-W. Huang, Z. Sun, R. D. Webster, Z. Zeng, W. Zeng, C. Chi, K. Furukawa*, J. Wu*, "A kinetically blocked 1,14:11,12-dibenzopentacene: a persistent triplet diradical of non-Kekulé polycyclic benzenoid hydrocarbons", Chem. Sci. 2014, 5, 1908-1914.

[68] L. Mao, Y. Li, C. Chi, H. S. Z. Chan*, J. Wu*, "Conjugated polyfluorene imidazolium ionic liquids intercalated reduced graphene oxide for high performance supercapacitor electrodes Nano Energy", Nano Energy, 2014, 6C, 119-128.

[67] J. Luo, M. Xu, R. Li, K. Huang, C. Jiang, Q. Qi, W. Zeng, J. Zhang, C. Chi, P. Wang*, J. Wu*, "N-Annulatedperylene as an efficient electron donor for porphyrin-based dyes: enhanced light-harvesting ability and high-efficiency Co(II/III)-based dye-sensitized solar cells", J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 265-272.

[66] J. Chang, K. L. Chang, C. Chi, J. Zhang*, J. Wu*, "Water Induced Zinc Oxide Thin Film Formation and its Transistor Performance", J. Mater. Chem. C. 2014, 2, 5397-5403.

[65] Qun Ye, Zhe Sun, Chunyan Chi*, Jishan Wu*, “Linking theory to reactivity and properties of nanographenes”, Chapter 19 in the book “Graphene Chemistry: Theoretical Perspectives”, Willey-VCH, 2013, Chapter 17.

[64] Chenhua Tong, Jingjing Chang, Jun Min Tan, Gaole Dai, Kuo-Wei Huang, Hardy Sze On Chan* and Chunyan Chi* “Bisacenaphthopyrazinoquinoxaline derivatives: synthesis, physical properties and applications as semiconductors for n-channel field effect transistors”  Org. Biomol. Chem., 2013, 11, 5683-5691.

64.jpg

[63] Qun Ye, Jing-Jing Chang, Kuo-Wei Huang, Gaole Dai and Chunyan Chi*, “TCNQ-embedded heptacene and nonacene: synthesis, characterization and physical properties”, Org. Biomol. Chem., 2013, 11, 6285-6291.

63a.jpg

[62] Xueliang Shi, Jingjing Chang and Chunyan Chi*, “Solution-processable n-type and ambipolar semiconductors based on a fused cyclopentadithiophenebis(dicyanovinylene) core” Chem. Commun. 2013, 49, 7135-7137.

62.tif

[61] Jingjing Chang, Jinjun Shao, Jie Zhang, Jishan Wu, Chunyan Chi*, “A phthalimide-fused naphthalene dimide with high electron affinity for high performance n-channel field effect transistor”, RSC Advances 2013, 3, 6775-6778.

[60] Qun Ye, Jingjing Chang, Kuo-Wei Huang, Xueliang Shi, Jishan Wu, Chunyan Chi*, “Cyanated diaza-tetracene diimides with ultra-high electron affinity for n-channel field effect transistors”, Org. Lett. 2013, 15, 1194-1197.

60.jpeg

[59] Jingjing Chang, Hemi Qu, Zi-En Ooi, Jie Zhang, Zhikuan Chen, Jishan Wu, Chunyan Chi*, “6,13-Dicyano pentacene-2,3:9,10-bis(dicarboximide) for solution-processed air-stable n-channel field effect transistors and complementary circuit”, J. Mater. Chem. C 2013, 1, 456-462.

59-TOC-good.tif

[58] W. Zeng, M. Ishida, S. Lee, Y. Sung, Z. Zeng, Y. Ni, C. Chi, D. Kim*, J. Wu*, "A p-quinodimethane bridged porphyrin dimer", Chem. Eur. J., 2013, 19, 16814-16824.

[57] J. Chang, C. Chi, J. Zhang*, J. Wu*, "Controlled growth of large-area high-performance small-Molecule organic single crystalline transistors by slot-die coating using a mixed solvent system", Adv. Mater., 2013, 25, 6442-6447.

[56] Z. Zeng, M. Ishida, J. Zafra, X. Zhu, Y. Sung, N. Bao, R.Webster, B. Lee, R. Li, W. Zeng, Y. Li, C. Chi, J. Lopez Navarrete, J. Ding*, J. Casado*, D. Kim*, J. Wu*, "Pushing extended p-quinodimethanes to the limit: stable tetracyano- oligo(N-annulated perylene)quinodimethanes with tunable ground states", J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 6363-6371.

[55] Z. Sun, S. Lee, K. Park, X. Zhu, W. Zhang, B. Zheng, P. Hu, Z. Zeng, S. Das, Y. Li, C. Chi, R. Li, K. Huang*, J. Ding*, D. Kim*, J. Wu*, "Dibenzoheptazethrene isomers with different biradical characters: an exercise of Clar's aromatic sextet rule in singlet biradicaloids", J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 18229-18236.

 

[54] Z. Zeng, S. Lee, J. Zafra, M. Ishida, Z. Zhu, Z. Sun, Y. Ni, R. Webster, R. Li, J. Lopez Navarrete, C. Chi*, J. Ding*, J. Casado*, D. Kim*, J. Wu*, "Tetracyano- quaterrylene and hexarylenequinodimethanes with tunable ground states and strong near-infrared absorption", Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 8561-8565 (selected as "Hot Paper" ).

 

[53] J. J. Chang, Z. Lin, C. X. Zhu, C. Chi, Jie Zhang*, J. Wu*, "Solution-processed LiF-doped ZnO films for high performance low temperature field effect transistors and inverted solar cells", ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5, 6687-6693.

[52] Zhe Sun, Qun Ye, Chunyan Chi*, Jishan Wu*, “Low band gap polycyclic hydrocarbons: from closed-shell near infrared dyes and semiconductors to open-shell radicals”, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 7857-7889.

52.jpg

[51] Jingjing Chang, Qun Ye, Kuo-Wei Huang, Jie Zhang, Zhi-Kuan Chen, Jishan Wu, Chunyan Chi*, “Stepwise Cyanation of Naphthalene Diimide for n-Channel Field-Effect Transistors”, Org. Lett., 2012, 14, 2964-2967.

51.jpeg

[50] Qun Ye, Jingjing Chang, Kuo-Wei Huang, Gaole Dai, Jie Zhang, Zhi-Kuan Chen, Jishan Wu, Chunyan Chi*, “Incorporating TCNQ into Thiophene-Fused Heptacene for n-Channel Field Effect Transistor”, Org. Lett., 2012, 14, 2786-2789. (Highlighted in SYNFACTS 2012, 8, 0846)

50.jpg

[49] Chenghua Tong, Wenguang Zhao, Jing Luo, Hongying Mao, Wei Chen, Hardy Sze On Chan*, Chunyan Chi*, “Large-Size Linear and Star-Shaped Dihydropyrazine Fused Pyrazinacenes”, Org. Lett., 2012, 14, 494-497. (Highlighted in SYNFACTS 2012, 8, 0393)

49.jpg

[48] Jinjun Shao, Jingjing Chang, Chunyan Chi*, “Linear and star-shaped pyrazine-containing acene dicarboximides with high electron-affinity”, Org. Biomol. Chem., 2012, 10, 7045-7052.

48.jpg

[47] Gaole Dai, Jingjing Chang, Jishan Wu, Chunyan Chi*, “Dithieno-naphthalimide based copolymers for air-stable field effect transistors: synthesis, characterization and device performance”, J. Mater. Chem. 2012, 22, 21201-21209.

47.jpg

[46] Qun Ye, Jingjing Chang, Jinjun Shao, Chunyan Chi*, “Large Core-expanded Triazatruxene-based Discotic Liquid Crystals: Synthesis, Characterization and Physical Properties”, J. Mater. Chem. 2012, 22, 13180-13186.

46.jpg

[45] Di Wu, Hua Zhang, Jinhua Liang, Haojie Ge, Chunyan Chi, Jishan Wu, Sheng Hua Liu*, Jun Yin*, “Functionalized Coronenes: Synthesis, Solid Structure, and Properties” J. Org. Chem. 2012, 77, 11319-11324.

[44] Qun Ye, Jingjing Chang, Kuo-Wei Huang, Chunyan Chi*, “Thiophene-fused Tetracene Diimide with Low Band Gap and Ambipolar Behavior”, Org. Lett. 2011, 13, 5960-5963.

44.gif

[43] Hemi Qu, Weibin Cui, Jinling Li, Jinjun Shao, and Chunyan Chi* “6, 13-Dibromopentacene [2,3:9,10]-Bis(dicarboximide): A Versatile Building Block for Stable Pentacene Derivatives” Org. Lett., 2011, 13, 924-927. (Highlighted in SYNFACTS 2011, 5, 0492)

43.jpg

[42] Jinjun Shao, Zhenping Guan, Yongli Yan, Chongjun Jiao, Qing-Hua Xu*, Chunyan Chi*, “Synthesis and Characterizations of Star-shaped Octupolar Triazatruxenes-Based Two-photon Absorption Chromophores” J. Org. Chem., 2011, 76, 780-790.

42.gif

[41] Chongjun Jiao, Kuo-Wei Huang, Chunyan Chi, Jishan Wu*, “Doubly and Triply Linked Porphyrin-Perylene Monoimides as Near IR Dyes with Large Dipole Moments and High Photostability”, J. Org. Chem. 2011, 76, 661-664.

[40] Qun Ye, Chunyan Chi* “Conjugated Polymers for Organic Solar Cells”, invited book chapter for the book “Solar Cells/Book 2”, ISBN: 978-953-307-1342-1, InTech Publisher, 2011, 453-474.

2000-2010

[39] Jing Luo, Kuo-Wei Huang, Hemi Qu, Xiaojie Zhang, Lijun Zhu, Hardy Sze On Chan, Chunyan Chi* “H-shaped Oligothiophenes with Low Band Gaps and Amphoteric Redox Properties” Org. Lett., 2010, 12, 5660-5663.

39.jpg

[38] Hemi Qu, Chunyan Chi* “A Stable Heptacene Derivative Substituted with Electron-deficient Trifluoromethylphenyl and Triisopropylsilylethynyl Groups” Org. Lett., 2010. 12, 3360-3363.

38.gif

[37] Hemi Qu, Chunyan Chi*, invited review article, “Synthetic Chemistry of Acenes and Heteroacenes”, Curr. Org. Chem., 2010, 14, 2070-2108.

37.jpg

[36] Jing Luo, Baomin Zhao, Hardy Sze On Chan, Chunyan Chi*, “Synthesis, Physical Properties and Self-assembly of Star-shaped Oligothiophenes-Substituted and Fused Triphenylenes” J. Mater. Chem., 2010, 20, 1932-1941.

36.gif

[35] Hemi Qu, Jing Luo, Xiaojie Zhang, Chunyan Chi*, “Dicarboximide-substituted Poly(p-phenylene vinylenes) with High Electron Affinity” J. Polym. Sci. Part A: Polym Chem., 2010, 48, 186-194. (Highlighted in SYNFACTS 2010, 4, 0420)

35.jpg

[34] Baomin Zhao, Bo Liu, Rui Qi Png, Kai Zhang, Kheng Aik Lim, Jing Luo, Jinjun Shao, Peter K. H. Ho, Chunyan Chi*, and Jishan Wu* “New Discotic Mesogens Based on Triphenylene-fused Triazatruxenes: Synthesis, Physical Properties, and Self-assembly” Chem. Mater., 2010, 22, 435-449.

34.gif

[33] Jing Luo, Jinqiang Jiang, Chunyan Chi, Xiaoya Liu, "Research progress of fluorescent chemical sensor" Journal of Functional Polymers 2010, 23, 413-422.

[32] Xiaojie Zhang, Xiaoxia Jiang, Jing Luo, Chunyan Chi, Hongzhen Chen*, Jishan Wu*, “A Cruciform 6, 6-Dipentacenyl: Synthesis, Solid-State Packing and Applications in Thin-Film Transistors” Chem. Eur. J., 2010, 16, 464-468.

 

[31] Xiaojie Zhang; Xiaoxia Jiang, Kai Zhang, Lu, Mao, Jing, Luo, Chunyan Chi, Hardy Sze On Chan, Jishan Wu*, “Synthesis, Self-Assembly, and Charge Transporting Property of Contorted Tetrabenzocoronenes”, J. Org. Chem. 2010, 75, 8069-8077.

 

[30] Xiaojie Zhang, Jinling Li, Hemi Qu, Chunyan Chi, Jishan Wu*, “Fused Bispentacenequinone and Its Unexpected Michael Addition”, Org. Lett. 2010, 12, 3946-3949.

 

[29] Jun Yin, Kai Zhang, Chongjun Jiao, Jinling Li, Chunyan Chi, Jishan Wu*, “Synthesis of functionalized tetracene dicarboxylic imides” Tetrahedron Letters, 2010, 51, 6313-6315.

 

[28] Jun Yin, Chunyan Chi, Jishan Wu*, “Efficient synthesis of a hetero[4]rotaxane by a "threading-stoppering-followed-by-clipping" approach” Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 2594-2599.

 

[27] Kai Zhang, Vineet, Dwivedi, Chunyan Chi, Jishan Wu*, “Graphene oxide/ferric hydroxide composites for efficient arsenate removal from drinking water”, Journal of Hazardous Materials, 2010, 182, Issue: 1-3, 162-168.

 

[26] Jinling Li, Kai Zhang, Xiaojie Zhang, Kuo-Wei Huang, Chunyan Chi, Jishan Wu*, “Meso-substituted Bisanthenes as Soluble and Stable near-infrared Dyes“ J. Org. Chem. 2010, 75, 856-863.

 

[25] Jing Luo, Baomin Zhao, Jinjun Shao, Kheng Aik Lim, Hardy Sze On Chan, Chunyan Chi*, “Room-temperature Discotic Liquid Crystals Based on Oligothiophenes – Attached and Fused Triazatruxenes” J. Mater. Chem., 2009, 19, 8327-8334.

25.jpg

[24] Jing Luo, Hemi Qu, Jun Yin, Xiaojie Zhang, Kuo-Wei Huang, Chunyan Chi*, “pi-Conjugated Oligothiophene-anthracene Co-oligomers: Synthesis, Physical Properties, and Self-assembly.” J. Mater. Chem., 2009, 19, 8202-8211.

24.gif

[23] Jun Yin, Hemi Qu, Kai Zhang, Jing Luo, Xiaojie Zhang, Chunyan Chi*, Jishan Wu*, “Electron-deficient Triphenylene and Trinaphthylene Carboximides” Org. Lett., 2009, 11, 3028-3031.

 

[22] Jun Yin, Chunyan Chi, Jishan Wu*, “Efficient Preparation of Separable Pseudo[n]rotaxanes by Selective Threading of Oligoalkylammonium Salts with Cucurbit[7]uril”, Chem. Eur. J. 2009, 15, 6050-6057.

 

[21] Chongjun Jiao, Kuo-Wei Huang, Jing Luo, Kai Zhang, Chunyan Chi, Jishan Wu*, “Bis-N-Annulated Quaterrylenebis(dicarboximide)s As A New Soluble And Stable NIR Dye“  Org. Lett., 2009, 11, 4508-4511.

 

[20] Kai Zhang, Kuo-Wei Huang, Jinling Li, Jing Luo, Chunyan Chi, Jishan Wu* “A Soluble and Stable Quinoidal Bisanthene with NIR Absorption and Amphoteric Redox Behavior” Org. Lett., 2009, 11, 4854-4857.

 

[19] Junhong Yao, Chunyan Chi, Jishan Wu*, Kian Ping Loh*, “Bisanthracene Bis(dicarboxylic imide)s as Soluble and Stable NIR Dyes” Chem. Eur. J., 2009, 15, 9299-9302.

 

[18] Lizhong He*, Sabine André, Vasil M. Garamus, Hans-Christian Siebert, Chunyan Chi, Bernd Niemeyer and Hans-Joachim Gabius, “Small Angle Neutron Scattering as Sensitive Tool to Detect Ligand-dependent Shape Changes in a Plant Lectin with -trefoil Folding and Their Dependence on the Nature of the Solvent.” Glycoconjugate Journal, 2009, 26, 111-116.

[17] Chunyan Chi, Arkadius Chworos, Jinping Zhang, Alexander Mikhailovsky and Guillermo C. Bazan*, “Anatomy and Growth Characteristics of Conjugated Polyelectrolyte/DNA Aggregates.” Adv. Funct. Mater. 2008, 18, 3606-3612. (Inside Front Cover).

 

[16] Gerhard Wegner*, Stanislav Baluschev, Frederic Laquai, Chunyan Chi, “Managing Photoexcited States in Conjugated Polymers” Macromol. Symp. 2008, 268, 1-8.

 

[15] Chunyan Chi, Alexander Mikhailovsky and Guillermo C. Bazan*, “Design of Cationic Conjugated Polyelectrolytes for DNA Concentration Determination” J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 11134-11145.

 

[14] Chunyan Chi, Chan Im, Gerhard Wegner* “Lifetime Determination of Fluorescence and Phosphorescence of a Series of Oligofluorenes” J. Chem. Phys., 2006, 124, 024907.

[13] E. Somma, B. Loppinet, Chunyan Chi, G. Fytas*, G. Wegner* “Static and Dynamic Solution Properties of Monodisperse Oligofluorenes” Phys. Chem. Chem. Phys., 2006, 8, 2773-2778.

[12] E. Somma, Chunyan Chi, B. Loppinet, J. Grinshtein, R. Graf, G. Fytas*, H. W. Spiess, G. Wegner* “ Orientation Dynamics in Isotropic Phases of Model Oligofluorenes: Glass or Liquid crystal” J. Chem. Phys., 2006, 124, 204910.

[11] Chunyan Chi, Chan Im, Volker Enkelmann, Andreas Ziegler, Günter Lieser, Gerhard Wegner* “Monodisperse Oligofluorenes with Keto Defect as Models to Investigate the Origin of Green Emission From Polyfluorenes: Syntheis, Self-assembly, and Photophysical Properties.” Chem. Eur. J., 2005, 11, 6833-6845.

[10] Chunyan Chi, Gerhard Wegner* “Chain-Length Dependence of the Electrochemical Properties of Conjugated Oligofluorenes.” Macromol. Rapid Commun., 2005, 26, 1532-1537.

[9] Chunyan Chi, Günter Lieser, Volker Enkelmann, Gerhard Wegner* “Packing and Uniaxial Alignment of Liquid Crystalline Oligofluorenes” Macromol. Chem. Phys., 2005, 206, 1597-1609.

[8] Jungho Jo,† Chunyan Chi,† Sigurd Höger, Gerhard Wegner*, and Do Y. Yoon*, “Synthesis and Characterization of Monodisperse Oligofluorenes.” Chem. Eur. J. 2004, 10, 2681-2688. (†equal contribution)

[7] P. Papadopoulos, G. Floudas*, Chunyan Chi, G. Wegner* “Molecular Dynamics of Oligofluorenes: A Dielectric Spectroscopy Investigation.” J. Chem. Phys. 2004, 120, 2368-2374.

[6] Menglin Chen, Chunyan Chi, Xianhong Wang*, Xiaojiang Zhao, Ji Li, Fosong Wang “Synthesis of Amino-centered, Nitro-capped Phenylacetylene-monodendrons” Chem. J. Chin. Uni. 2004, 25, 1359-1362.

[5] Chunyan Chi, Jishan Wu, Xianhong Wang*, Xiaojiang Zhao, Ji Li and Fosong Wang. “A New Solid-Supported Iterative Divergent/Convergent Strategy for the Synthesis of Dendrimers.” Tetrahedron Lett. 2001, 42, 2181-2184.

[4] Chunyan Chi, Jishan Wu, Xianhong Wang*, Xiaojiang Zhao, Ji Li and Fosong Wang. “Redoxactive Phenylacetylene Monodendrons: Rapid Solid-Phase Synthesis and Their Electrochemical Properties.” Macromolecules 2001, 34, 3812-3814.

[3] Jishan Wu, Chunyan Chi, Xianhong Wang*, Xiaojiang Zhao, Ji Li, and Fosong Wang “Rapid Electron Propagation Through Molecular Wire Monolayers Sandwiched Between Two Gold Electrodes.” Synth. Met. 2001, 121, 1269-1270.

[2] Jishan Wu, Chunyan Chi, Xianhong Wang*, Xiaojiang Zhao, Ji Li, and Fosong Wang “One-Pot Procedure to Prepare Ethynylferrocene and Iodoethynylferrocene.” Chin. Chem. Lett. 2001, 12, 387-390.

[1] Jishan Wu, Chunyan Chi, Xianhong Wang*, Xiaojiang Zhao, Ji Li, and Fosong Wang “One-Pot Procedure to Prepare S-protected 4-iodothiophenol.” Synth. Commun. 2000, 30, 4293-4298.

bottom of page